Verbessertes elektronisches Siegel

Zdokonalená elektronická pečať (AdES-S) poskytuje vyššiu úroveň autentifikácie, zabezpečenia a je spôsobilá na elektronické podpisovanie dokumentov v mene právnickej osoby. Ide o ekvivalent zdokonaleného elektronického podpisu. Certifikačná autorita NFQES vám udelí certifikát pre konkrétny elektronický podpis alebo pečať, ktorý spoľahlivo potvrdí identitu vašej právnickej osoby. Zdokonalená elektronická pečať od NFQES spĺňa všetky kritériá nariadenia eIDAS. Zvýšte právnu istotu a dôveru dokumentov vo vašej firme so zdokonalenou elektronickou pečaťou!

Na čo všetko môžem využiť zdokonalenú elektronickú pečať?

Vzhľadom na úroveň právnej istoty je zdokonalená elektronická pečať vhodná na:

Ikona digitálny podpis

Verejné dokumenty

Dokumenty vydávané verejnými orgánmi, ako sú osvedčenia, licencie a povolenia, môžu byť overené zdokonalenou elektronickou pečaťou.

Ikona mandátny certifikát

Ponuky a 
faktúry

Zdokonalenú elektronickú pečať je možné použiť pri obchodnom styku na overenie ponúk, faktúr a iných obchodných dokumentov. Tým sa zabezpečuje autenticita faktúr a zabraňuje sa ich falšovaniu a neoprávneným zmenám.

Ikona dôveryhodnosti elektronického podpisu

Podpísanie dohôd o službách

Spoločnosti poskytujúce rôzne služby, ako sú IT služby, cloudové riešenia, služby finančného sektora a iné môžu používať zdokonalenú elektronickú pečať na podpísanie dohôd o poskytovaní týchto služieb, ak si výlučne nevyžadujú kvalifikovanú úroveň podpisov.

Ikona komunikácia s vládou

Medzinárodné 
transakcie

Pri medzinárodných obchodných transakciách môže byť zdokonalená elektronická pečať použitá na overenie obchodných dokumentov, zmlúv alebo faktúr.

Who trusts us:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Aké výhody prináša podpisovanie zdokonalenou elektronickou pečaťou?

Zabezpečenie
autenticity

Zdokonalená elektronická pečať pomáha zabezpečiť autenticitu elektronických dokumentov tým, že overuje ich pôvod a integritu, čím zabezpečuje zamedzenie neoprávnenej zmeny a falšovanie dokumentov.

Vyššia právna
platnosť

Proces vytvárania zdokonalenej elektronickej pečate je zabezpečený, kontrolovaný a prebieha online, čo pomáha chrániť dokumenty pred neoprávneným prístupom a úpravami, jednoznačnou identifikáciou právnickej osoby, čím sa zabezpečuje vyššia právna platnosť takto podpísaných dokumentov.

Vyššia úroveň
dôvernosti

Zdokonalená elektronická pečať pridáva vyššiu úroveň bezpečnosti identifikácie právnickej osoby, a tým zabezpečuje vyššiu úroveň dôveryhodnosti k podpísaným elektronickým dokumentom touto pečaťou, čo zvyšuje dôveru samotného podpisu.

Rýchle a efektívne podpisovanie

Zdokonalenou elektronickou pečaťou je možné online elektronicky podpisovať veľké množstvo dokumentov naraz, na ktoré sú kladené vyššie právne nároky, čo znižuje časovú náročnosť a náklady.

Medzinárodná akceptácia

Zdokonalená elektronická pečať je často akceptovaná a uznávaná na medzinárodnej úrovni, čo uľahčuje a urýchľuje medzinárodnú korešpondenciu.

Flexibilita

Zdokonalenú elektronickú pečať je možné použiť v rôznych odvetviach a situáciách, ktoré si vyžadujú pokročilú právnu istotu, ako napríklad právo, bankovníctvo, zdravotníctvo, verejné služby a podobne.

Ako podpíšem dokument zdokonalenou elektronickou pečaťou?

NFQES v mobile

V súlade s európskym nariadením eIDAS

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaný v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List), a teda sú naše riešenia plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Certifikáty vydávané našou spoločnosťou spĺňajú prísne požiadavky na ochranu údajov a overenie identity, sú právne uznané a akceptovateľné. Na súde teda môžu byť použité ako dôkaz, a to v celej Európskej únii.

Certifikované eIDAS

Price list

Monthly

Annual

The prices of the packages are with VAT.

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
10 € 1,99 €

Sem vložte text nadpisu

Premium PLUS
11,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
20 €

Enterprise

We will prepare a package according to your requirements and in addition you will get support for:

Free Basic
0,00 €

Free Basic
0,00 €

Premium
105 €

Premium PLUS
199,99 €

Sem vložte text nadpisu

Bussiness
220 €

Enterprise

We will prepare a package according to your requirements and in addition you will get support for:

We will prepare a package according to your requirements and in addition you will get support for:

We will prepare a package according to your requirements and in addition you will get support for:

*Certificates can also be purchased separately at an excellent price.

Latest articles

Read interesting facts from the world of online security.

As part of supporting the digitization of public administration services, the state has introduced mandatory electronic communication for self-employed individuals in certain cases. Do you know which tasks entrepreneurs are required to handle electronically today? In the following lines, we have compiled information on the most frequently used electronic services for self-employed individuals.
In addition to mandatory electronic communication with the state, you can use various other electronic services as a self-employed person. Such communication beyond the scope of mandatory electronic services will not only make it easier for you to exchange information with public administration bodies but can often save you up to half of the usual fees. Do you know which e-services these are?
Are you one of those people who need a mandate certificate for their activities? In the following lines, we have prepared an overview of the most important information you need to know about it. We will also advise you on how and where to obtain a mandate certificate and how much to pay for it.

Feel free to contact us, our specialists are ready to answer your questions.