Archív

Archív predstavuje novú funkciu NFQES, ide o spôsob dlhodobého uchovávania elektronicky podpísaných dokumentov, pri ktorých uplynie doba platnosti certifikátu. Predĺžením platnosti certifikátu v archíve sa vytvára reťaz podpisov, ktorá deklaruje nezmenenie dokumentu v čase platnosti podpisu. Predpokladaný termín spustenia archívu NFQES je január 2024.

Archív ako dôveryhodná služba

Sme poskytovateľom dôveryhodných služieb zapísaným v Európskom registri poskytovateľov dôveryhodných služieb (European Trusted List) a naše riešenia sú plne v súlade s európskou reguláciou č. 910/2014 o eIDAS. Z tohto titulu poskytujeme riešenia dlhodobého uchovávania.

eIDAS certifikácia

Čo je Hash archív?

Ikona hash archív

Hash archív je systém, ktorý ukladá a chráni elektronické dokumenty podpísané elektronickým podpisom. Jeho hlavnou úlohou je bezpečne archivovať tzv. odtlačky, vďaka ktorým môžeme kedykoľvek overiť integritu dokumentu. Dokumenty v Hash archíve zostáva v platnosti aj po uplynutí platnosti pôvodného užívateľského elektronického podpisu. Dôležité je to napríklad v súdnych sporoch, pri riadení firiem alebo v oblasti vedy a výskumu, kde je nutné mať istotu, že dokumenty zostávajú neporušené a ich obsah je stále overiteľný.

Dôverujú nám:

logo Sociálna poisťovňa
Logo Bratislavská vodárenská spoločnosť
Logo národná banka slovenska
Všeobecná zdravotná poisťovňa logo

Ako funguje Hash archív?

Hash archív

Výhody Hash archívu

Ikona overiteľnosť

Dlhodobá integrita a overiteľnosť

Dokumenty môžu byť overené na základe ich odtlačkov aj po mnohých rokoch.

Ikona efektívne využitie úložiska

Efektívnejšie využitie kapacity

Ukladanie iba odtlačkov namiesto celých dokumentov šetrí úložný priestor.

Ikona bezpečnosť a právna istota

Bezpečnosť a právna istota

Použitie pokročilých kryptografických techník a bezpečných serverov chráni dokumenty pred neoprávneným prístupom a manipuláciou.

Ikona fajka

Súlad s eIDAS reguláciami

Hash archívy môžu pomôcť organizáciám splniť právne a regulačné požiadavky týkajúce sa uchovávania digitálnych záznamov.

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Revízia nariadenia eIDAS č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorá sa zjednodušene nazýva eIDAS 2.0, prináša so sebou niekoľko úprav v oblasti elektronickej komunikácie. Čo sa nezmení, čo pribudne a kedy sa to stane?
V rámci podpory elektronizácie služieb verejnej správy zaviedol štát v niektorých prípadoch povinnú elektronickú komunikáciu pre živnostníkov. Viete, akú agendu je dnes podnikateľ povinný vybavovať elektronicky? V nasledujúcich riadkoch sme pre vás spísali informácie o najčastejšie využívaných elektronických službách pre fyzické osoby – podnikateľov
Okrem povinnej elektronickej komunikácie so štátom môžete ako SZČO využiť rôzne ďalšie elektronické služby. Takáto komunikácia nad rámec povinných elektronických služieb vám nielen uľahčí výmenu informácií s orgánmi verejnej správy, ale často vám dokáže ušetriť až polovicu bežných poplatkov. Viete, o ktoré e-služby ide?

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.