Kvalifikovaná elektronická pečať

Kvalifikovaná elektronická pečať (skrátene QES-S) je ekvivalentom kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorá spĺňa podmienky definované v zákone č. 272/2016 Z. Z. o dôveryhodných službách a nariadení (EU) č. 910/2014 (eIDAS), čím umožňuje bezpečne, spoľahlivo a jednoznačne určiť právnickú osobu, ktorá podpis vyhotovila. QES-S sa vydáva výlučne právnickým osobám alebo OVM za účelom vytvárania kvalifikovaných elektronických pečatí, ktoré predstavujú náhradu fyzickej pečate a vlastnoručného podpisu právnickej osoby. Kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať vydáva certifikačná autorita, teda spoločnosť, ktorá je poskytovateľom dôveryhodných služieb podľa nariadenia eIDAS a je zapísaná v dôveryhodnom zozname poskytovateľov. Využívanie kvalifikovanej elektronickej pečate v rámci elektronickej komunikácie medzi firmami alebo rôznymi orgánmi verejnej moci, komerčným sektorom a samotným štátom poskytuje autenticitu, integritu a nepopierateľnosť, vďaka čomu je možné jednoznačne overiť identitu právnickej osoby, preukázať nezmeniteľnosť podpísaných dokumentov v čase ich podpísania a podpísaný subjekt nemôže tvrdiť, že podpis nevyhotovil.

Využitie

Ikona Právna ochrana Uchovania elektronických podpisov a pečatí

Právne
úkony

S využitím kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorá poskytuje právnu silu vlastnoručného podpisu a pečate právnickej osoby, je možné podpisovať všetky dôležité a právne záväzné dokumenty, ktoré vyžadujú najvyššiu úroveň zabezpečenia a autenticity.

Ikona komunikácia s vládou

Komunikácia so štátom a OVM

S využitím kvalifikovaného elektronického podpisu je možné komunikovať s viacerými inštitúciami a štátnymi orgánmi, ako napríklad s daňovým úradom pri zasielaní priznaní, žiadostí, daní, s colnou správou pri podávaní colných vyhlásení žiadosti o informáciu, so súdmi alebo obchodným registrom pri podávaní návrhov na zápis.

Ikona dôveryhodnosti elektronického podpisu

Súkromný
sektor

Využitie kvalifikovanej elektronickej pečate má zmysel aj pri komunikácií medzi firmami pri podpisovaní zmlúv so zákazníkom, s partnermi, či podpisovaní nákupných objednávok, ako aj pri interných procesoch firmy pri podpisovaní mesačných výkazov, schvaľovaní nadčasov, prémií či bonusov.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Nahradenie vlastnoručného podpisu

Kvalifikovaná elektronická pečať nahrádza vlastnoručný podpis a pečať právnickej osoby, čím poskytuje najvyššiu bezpečnosť a právnu silu vlastnoručného podpisu na základe čoho je možné pečať využiť pri podpisovaní rôznych zmlúv, ako napríklad poistná zmluva, pracovná zmluva, zmluva o mlčanlivosti, či rôzne faktúry a omnoho viac.

Výhody

Zabezpečenie
autenticity

Kvalifikované pečate majú rovnakú právnu platnosť ako fyzický podpis a pečať právnickej osoby, čo zabezpečuje, že elektronické dokumenty podpísané kvalifikovanou pečaťou sú právne viazané rovnako ako rukou podpísané papierové dokumenty, čím je zabezpečená autenticita a overenie identity podpisujúcej osoby.

Rýchlosť a efektívnosť podpisovania

Rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie dokumentov, ako aj možnosť podpisovania viacerých dokumentov naraz.

Vzdialený prístup

Podpisovať dokumenty je možné z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet, čo je veľmi užitočné pri vzdialenej alebo medzinárodnej komunikácii.

Znížené
náklady

Eliminácia potreby tlačiť, uchovávať a odosielať dokumenty v papierovej forme vedie k výrazným úsporám nákladov na tlač, poštovné a archiváciu.

Vysoká úroveň bezpečnosti

Vydávanie kvalifikovaných certifikátov pre kvalifikovanú pečať je spojené s bezpečnými prostriedkami a procesmi overovania totožnosti, čo zabezpečuje ich vysokú bezpečnosť a dôveryhodnosť na najvyššej právnej úrovni.

Medzinárodná akceptácia

Spĺňajú štandardy popísané v nariadení eIDAS na základe čoho sú akceptované a uznávané na medzinárodnej úrovni, čo uľahčuje medzinárodnú komunikáciu, ktorá si vyžaduje najvyššiu právnu silu.

Ako použijem elektronický podpis v NFQES?

NFQES na všetky zariadenia

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.
Kvalifikované elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov právne uznávané v celej EÚ. Jednoducho a rýchlo pomocou občianskeho preukazu.
Informácie podniku sa stali novou ropou, novou menou spôsobenou zmenou politického a sociálneho prostredia.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.