Zdokonalená elektronická pečať

Pokročilá elektronická pečať, nazývaná aj zdokonalená elektronická pečať (AdES-S), poskytuje vyššiu úroveň autentifikácie, zabezpečenia a je spôsobilá na elektronické podpisovanie dokumentov v mene právnickej osoby. Ide o ekvivalent zdokonaleného elektronického podpisu. Certifikačná autorita NFQES vám udelí certifikát pre konkrétny elektronický podpis alebo pečať, ktorý spoľahlivo potvrdí identitu vašej právnickej osoby. Zdokonalená elektronická pečať od NFQES spĺňa všetky kritériá nariadenia eIDAS. Zvýšte právnu istotu a dôveru dokumentov vo vašej firme so zdokonalenou elektronickou pečaťou!

Na čo všetko môžem využiť zdokonalenú elektronickú pečať?

Vzhľadom na úroveň právnej istoty je zdokonalená elektronická pečať vhodná na:

Verejné dokumenty

Dokumenty vydávané verejnými orgánmi, ako sú osvedčenia, licencie a povolenia, môžu byť overené zdokonalenou elektronickou pečaťou.

Ikona mandátny certifikát

Ponuky a 
faktúry

Zdokonalenú elektronickú pečať je možné použiť pri obchodnom styku na overenie ponúk, faktúr a iných obchodných dokumentov. Tým sa zabezpečuje autenticita faktúr a zabraňuje sa ich falšovaniu a neoprávneným zmenám.
Ikona dôveryhodnosti elektronického podpisu

Podpísanie dohôd o službách

Spoločnosti poskytujúce rôzne služby, ako sú IT služby, cloudové riešenia, služby finančného sektora a iné môžu používať zdokonalenú elektronickú pečať na podpísanie dohôd o poskytovaní týchto služieb, ak si výlučne nevyžadujú kvalifikovanú úroveň podpisov.

Medzinárodné  transakcie

Pri medzinárodných obchodných transakciách môže byť zdokonalená elektronická pečať použitá na overenie obchodných dokumentov, zmlúv alebo faktúr.

Aké výhody prináša podpisovanie zdokonalenou elektronickou pečaťou?

Zabezpečenie
autenticity

Zdokonalená elektronická pečať pomáha zabezpečiť autenticitu elektronických dokumentov tým, že overuje ich pôvod a integritu, čím zabezpečuje zamedzenie neoprávnenej zmeny a falšovanie dokumentov.

Vyššia právna
platnosť

Proces vytvárania zdokonalenej elektronickej pečate je zabezpečený, kontrolovaný a prebieha online, čo pomáha chrániť dokumenty pred neoprávneným prístupom a úpravami, jednoznačnou identifikáciou právnickej osoby, čím sa zabezpečuje vyššia právna platnosť takto podpísaných dokumentov.

Vyššia úroveň
dôvernosti

Zdokonalená elektronická pečať pridáva vyššiu úroveň bezpečnosti identifikácie právnickej osoby, a tým zabezpečuje vyššiu úroveň dôveryhodnosti k podpísaným elektronickým dokumentom touto pečaťou, čo zvyšuje dôveru samotného podpisu.

Rýchle a efektívne podpisovanie

Zdokonalenou elektronickou pečaťou je možné online elektronicky podpisovať veľké množstvo dokumentov naraz, na ktoré sú kladené vyššie právne nároky, čo znižuje časovú náročnosť a náklady.

Medzinárodná akceptácia

Zdokonalená elektronická pečať je často akceptovaná a uznávaná na medzinárodnej úrovni, čo uľahčuje a urýchľuje medzinárodnú korešpondenciu.

Flexibilita

Zdokonalenú elektronickú pečať je možné použiť v rôznych odvetviach a situáciách, ktoré si vyžadujú pokročilú právnu istotu, ako napríklad právo, bankovníctvo, zdravotníctvo, verejné služby a podobne.

Ako podpíšem zdokonalenou elektronickou pečaťou?

Najnovšie články

Prečítajte si zaujímavosti zo sveta online bezpečnosti.

Bezpečná, spoľahlivá a digitálna náhrada tradičnej schránky je elektronická schránka. Sprístupňuje úradnú korešpondenciu online, zvyšuje efektivitu a zabezpečenie. Právne uznávané a akceptované v EÚ.
Kvalifikované elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov právne uznávané v celej EÚ. Jednoducho a rýchlo pomocou občianskeho preukazu.
Informácie podniku sa stali novou ropou, novou menou spôsobenou zmenou politického a sociálneho prostredia.

Neváhajte a kontaktujte nás, naši špecialisti sú pripravení odpovedať na otázky.

Neváhajte nás kontaktovať.