Mandátny certifikát: Na čo slúži a ako ho vybaviť?

Obsah článku

Mandátny certifikát: Čo to je a pre koho je vhodný?

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o dôveryhodných službách) prikazuje orgánom verejnej moci komunikovať elektronicky tak, ako prikazuje aj iným osobám využívať mandátne certifikáty pre elektronický podpis.

Mandátny certifikát je typ kvalifikovaného certifikátu určený pre ľudí, ktorí majú oprávnenie uvedené v zozname oprávnení podľa zákona o dôveryhodných službách. Tieto osoby (tzv. mandatári) majú mandát konať v mene inej osoby alebo orgánu verejnej moci (tzv. mandanta) v digitálnom prostredí. Znamená to, že sú oprávnené podpisovať dokumenty v mene inej osoby, inštitúcie alebo iného subjektu.

Medzi takéto osoby patria napríklad:

 • notári a advokáti,

 • starostovia, primátori a ich zástupcovia,

 • rektori a dekani,

 • znalci, tlmočníci a prekladatelia,

 • predseda a podpredseda vlády, štátni tajomníci, ministri,

 • sudcovia a prokurátori,

 • riaditelia škôl a ďalší.

Príklady použitia mandátneho certifikátu

Držiteľ mandátneho certifikátu s oprávnením podľa zákona o dôveryhodných službách je zo zákona alebo na základe zákona oprávnená konať za inú osobu alebo verejnú inštitúciu (orgán verejnej moci) alebo vykonáva činnosť, resp. funkciu podľa osobitného predpisu, napríklad:

 • starosta alebo primátor podpisuje svojím mandátnym certifikátom všetky dokumenty vo vzťahu k obci, v ktorej má mandát,

 • mandátny certifikát pre riaditeľa školy sa využíva na podpisovanie rozhodnutí o prijatí na štúdium a elektronické odoslanie rozhodnutia do schránky študenta, resp. jeho zákonného zástupcu,

 • mandátny certifikát prekladateľa potvrdzuje špecifické právne postavenie úradného prekladateľa a funguje ako jeho licencia poskytovanie elektronických úradných prekladov, a podobne.

Podpisovanie mandátnym certifikátom

Vo vzťahu k elektronickému podpisu ide pri mandátnom certifikáte o kvalifikovaný elektronický certifikát pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Tento typ certifikátu teda slúži na podpisovanie elektronických dokumentov s rovnakou právnou silou, ako by bol dokument podpísaný v prítomnosti notára, pričom preukazuje oprávnenie konať v mene inej osoby alebo orgánu verejnej moci. Keďže ide o ekvivalent overeného podpisu, slúži na zjednodušenie a zefektívnenie procesov elektronického podpisovania.

Podľa zákona o dôveryhodných službách obsahuje mandátny certifikát:

 • identifikačné údaje mandatára (rodné číslo, prípadne číslo pasu alebo číslo identifikačnej karty, ak mu rodné číslo nebolo pridelené),

 • identifikačné údaje mandanta a orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva činnosť alebo funkciu podľa osobitného predpisu,

 • označenie oprávnenia (napr. 1046 – Súdny exekútor)

Výkričník ikonka

Vedeli ste, že
…mandátny certifikát nesmie v identifikačných údajoch obsahovať pseudonym?

Ako vybaviť mandátny certifikát?

V prípade, že máte záujem o vydanie mandátneho certifikátu, obráťte sa na kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb, akým je napríklad spoločnosť Brain:IT, prevádzkovateľ portálu NFQES. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb vám vydá mandátny certifikát v prípade, že preukážete oprávnenie podľa odseku 2 spôsobom uvedeným pre dané oprávnenie v zozname oprávnení vedenom úradom podľa § 9.

Informačná ikonka

V platforme NFQES vybavíte mandátny certifikát už na pár klikov.
1.  Zaregistrujte sa na portáli NFQES.
2.  Overte vaše osobné údaje.
3.  Vytvorte žiadosť o overenie mandátu.
4.  Začnite podpisovať.

Mandátny certifikát môžete v NFQES využívať s pomocou QSCD kartičky a čítačky alebo bez kartičky, pomocou mobilného zariadenia.

Mandátny certifikát v NQFQS prináša tieto výhody:

✔️ vzdialené podpisovanie – aj bez nutnosti použiť kartičku a čítačku,

✔️ možnosť podpisovania všade – aj na portáli Slovensko.sk alebo v iných aplikáciách,

✔️ hromadné podpisovanie viacerých dokumentov,

✔️ nepopierateľnosť podpisu zabezpečená kvalifikovaným elektronickým podpisom,

✔️ jednoduchá overiteľnosť a zvýšená bezpečnosť pred kybernetickými podvodmi,

✔️ úspora nákladov na administratívu, tlač dokumentov a ich distribúciu a archiváciu.

Koľko stojí mandátny certifikát?

Za mandátny certifikát zaplatíte rádovo nižšie desiatky eur.

Cena mandátneho certifikátu v NFQES je:

 • mandátny certifikát na 1 rok: 20 eur bez DPH,

 • predĺženie na 1 rok: 18 eur bez DPH,

 • predĺženie na 2 roky: 32 eur bez DPH.

Zrušenie mandátneho certifikátu

Podľa zákona o dôveryhodných službách o zrušenie mandátneho certifikátu bezodkladne požiada:

 • orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonával činnosť alebo funkciu po tom, ako mandatárovi zanikne alebo skončí výkon činnosti alebo funkcie,

 • mandant po tom, ako oprávnenie mandatára konať za alebo v mene mandanta zaniklo,

 • mandatár po tom, ako sa dozvie, že mandant zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol,

 • mandatár po tom, ako zaniklo jeho oprávnenie konať za alebo v mene mandanta alebo po tom, ako mu zanikol alebo skončil výkon činnosti alebo funkcie.

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík