Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

Spoločnosť:

Názov: brainit.sk, s.r.o.

Sídlo: Veľký diel 3323, 010 08 Žilina

IČO: 52577465

DIČ: 2121068763

IČ DPH: SK 2121068763

Kontaktné údaje:

info@brainit.sk

+421 907 679 106

Kontakt na zodpovednú osobu:

gdpr@brainit.sk

ktorá je dodávateľom Vami vyžadovaných dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania certifikátov, spracúva Vaše osobné údaje (ďalej len „OÚ“), ktoré ste jej povinný poskytnúť v zmysle príslušných právnych predpisou nasledovne:

Účel spracúvania:

poskytovanie dôveryhodných služieb vyhotovovania a overovania certifikátov a s tým súvisiace preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

Právny základ:

naša zákonná povinnosť v súlade s nasledovnými predpismi a normami:

 • Nariadenie EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
 • zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (ďalej len „Zákon“) a
 • príslušné ETSI štandardy týkajúce sa poskytovania dôveryhodných služieb

Zdroj OÚ:

Vy alebo osoba, ktorej je  poskytnutá dôveryhodná služba v rámci ktorej je vyhotovený certifikát pre Vás

Príjemca OÚ:

 • kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis a teda osobné údaje v ňom zahrnuté sú distribuované Národnému bezpečnostnému úradu v súlade s § 6 ods. 2 Zákona,
 • ak ukončíme poskytovanie dôveryhodných služieb iný poskytovateľ dôveryhodných služieb alebo Národný bezpečnostný úrad v súlade s § 4 ods. 2 Zákona.
 • Registračná autorita

Dĺžka uchovávania OÚ:

 • ak je vydaný kvalifikovaný certifikát 10 rokov odo dňa zrušenia alebo uplynutia platnosti predmetného certifikátu
 • ak je vydaný „nekvalifikovaný“ certifikát 7 rokov odo dňa zrušenia alebo uplynutia platnosti predmetného certifikátu

Vaše práva

V zmysle GDPR Vám patrí právo na:

 • prístup k Vašim osobným údajom, ktoré obsahuje právo na získanie potvrdenia o tom, či o Vás spracúvame OU a ak áno, právo nadobudnúť informácie o spracúvaní týchto údajov (účel spracúvania, kategórie OÚ, ich príjemcovia, dĺžka uchovávania, zdroj OÚ atď.),
 • opravu Vašich nesprávnych alebo zastaralých osobných údajov a na ich možné aktualizovanie a doplnenie (záleží od typu spracúvania),
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov ak:
 • napadnete presnosť Vašich osobných údajov, a to počas času kým verifikujeme ich správnosť,
 • spracúvanie je protizákonné, Vy sa ohradzujete proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia,
 • pre Vaše údaje nemáme využitie ale potrebujte ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • vymazanie Vašich osobných údajov (ak nie je splnený niektorý z dôvodov čl. 17 ods. 3 GDPR), v možnostiach, že osobné údaje:
 • sú nepotrebné na účely, na ktoré sme ich získali alebo spracúvali,
 • sa spracúvali nezákonne,
 • je nutné aby boli vymazané, aby sme splnili naša zákonnú povinnosť,
 • právo osloviť so sťažnosťou Úrad na ochranu osobných údajov.

Niektoré z týchto práv sú platné iba s určitými výnimkami bližšie zadefinovanými v GDPR a iba za podmienky, že Vás budem možné identifikovať – Vaše požiadavky budeme akceptovať v zhode s týmito zákonnými podmienkami. Svoje práva si u nás môžete realizovať v listinnej alebo elektronickej podobe na kontaktných údajoch, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto informácie.