Doba elektronická – čo všetko sa dá vybaviť elektronicky?

Už ste počuli o elektrickom občianskom preukaze (eID)? Pevne veríme, že ho zároveň aj vlastníte. Každý, kto od roku 2021 nadobudol občiansky preukaz, nadobudol zároveň aj možnosť elektronického podpisu. Zároveň, kto vlastní eID, môže si aktivovať prístup k k elektronickej schránke na portáli www.slovensko.sk, kde môžete vybaviť komunikáciu so štátom z pohodlia domova. Pre fyzické osoby je možné podpisovanie dokumentov pomocou ich e-podpisu, ktorý nie je možné sfalšovať. Pre živnostníkov (SZČO) je naďalej nepovinné aktivovať si elektronickú schránku,  ale sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky  (napr. podanie daňového priznania) a takisto nie sú povinní používať elektronický podpis, postačuje fyzický. Pre právnické osoby a firmy povinnosť e-schránky je v plnej platnosti a k právnickým osobám patrí neodmysliteľne aj elektronická pečať, používaná na overenie autenticity a pôvodu elektronických dokumentov.

Toto všetko nám dnešná moderná, elektronická doba ponúka. Je zákonnom upravená podľa zákona o dôveryhodných službách Európskej únie.

Obsah článku

Čo znamená eIDAS?

eIDAS je európskym nariadením o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Cieľom eIDAS je v členských štátoch EÚ zosúladiť požiadavky pre vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie.

Hlavné ciele eIDAS sú:

 • Uľahčiť prenos elektronických dôveryhodných služieb medzi členskými štátmi EÚ.
 • Posilniť dôveru v elektronické transakcie a komunikáciu.
 • Zabezpečiť rovnosť využívania elektronických identifikácií v celej EÚ.
 • Podporiť elektronickú identifikáciu a autentifikáciu, čím sa zjednodušia procesy a transakcie v digitálnom prostredí.

Vďaka eIDAS je možné používať elektronické identifikačné prostriedky (napríklad elektronické občianske preukazy alebo podpisové certifikáty) z jednej krajiny EÚ aj v iných členských štátoch. Týmto spôsobom eIDAS podporuje európsky digitálny jednotný trh a uľahčuje elektronickú interakciu medzi občanmi, podnikmi a verejnými orgánmi naprieč celou EÚ.

Informácie o elektronickej schránke

Ako prakticky využijem eID?

Vstupnou bránou do elektronického sveta je pre občanov Slovenskej republiky stránka www.slovensko.sk. Táto stránka slúži ako ústredný portál verejnej správy. eID sa dá využiť od roku 2013, kedy uzrel svetlo sveta, naozaj všade, a to napríklad pri vybavovaní:

 • Zmena trvalého pobytu – vďaka eID nemusíte navštevovať oddelenie Policajného zboru vo vašom okresnom meste pri vybavovaní nového občianskeho preukazu, vyzdvihnúť si ho však osobne musíte.
 • Sociálna pomoc – z pohodlia domova vybavíte zmenu miesta výplaty sociálnej dávky, vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,  rodičovský príspevok, príspevok v hmotnej núdzi, osobná asistencia atď.
 • Prístup do elektronickej schránky a iné elektronické služby na ústrednom portáli verejnej správy nájdete tu

Čo má spoločné kód BOK a elektronická komunikácia?

Samozrejmosťou elektronickej komunikácie  je aktívny eID. Ďalej potrebujete čítačku čipových kariet, adekvátny softvér, aktuálne platný certifikát a bezpečnostný osobný kód (BOK). Ten nám  potvrdzuje totožnosť držiteľa eID pri e-komunikácií s orgánmi verejnej moci a zároveň aj s právnickými osobami, či dokonca fyzickou osobou. BOK je zjednodušene povedané kód alebo heslo k vášmu občianskemu preukazu . Ochraňuje občiansky preukaz a jeho diskrétne údaje pomocou tohto unikátneho kódu. Nesprávny kód môžete zadať maximálne 5 krát, po prekročení tohto limitu vám vedia prístup odblokovať iba na pobočke miestneho policajného zboru.

Možnosti elektronického podpisu

V dnešnej dobe už môžete s pokojným svedomím vymeniť fyzické podpisovanie dokumentov za možnosť jedného, elektronického podpisu pomocou eID. V skratke -elektronický podpis, známy aj ako e-podpis, je moderná šifrovacia technika, ktorá sa používa na overenie pravosti, nedotknuteľnosti a neodvolateľnosti podpisov elektronických dokumentov. Tento elektronický záznam slúži na zabezpečenie, že dokument nebol zmenený od okamihu, kedy bol podpísaný, a že pochádza priamo od autora. Elektronický podpis je jedinečný pre každý dokument a zabezpečuje jeho nezmeniteľnosť. Riadi sa nariadením EÚ eIDAS  a ich platnými štandardami pre elektronické podpisy. Poznáme štyri úrovne podpisov, z toho je jeden zastaralý a už sa nepoužíva.

Podpis občianskym preukazom

 • Jednoduchý elektronický podpis: založený na elektronických dátach spojených s dokumentom a slúži na overenie identity osoby, ktorá dokument podpísala. Aj keď je jednoduchý, má právne účinky. Jednoduchý elektronický podpis sa vzťahuje k fyzickým osobám. k r.o alebo iným. Jednoduchý elektronický podpis je pre každého,
 • Zdokonalený elektronický podpis: poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia v porovnaní s jednoduchým podpisom. Používa špeciálne certifikáty, ktoré zabezpečujú silnejšiu autentifikáciu podpisujúcej osoby a zaručujú neodvolateľnosť podpisu.
 • Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP): je najvyššou úrovňou elektronického podpisu podľa eIDAS. Pre jeho vytvorenie sa používajú kvalifikované certifikáty, ktoré sú vydávané dôveryhodnými poskytovateľmi služieb na elektronické podpisy. Kvalifikovaný podpis má právny význam a rovnakú hodnotu ako notársky overený podpis.
 • Zaručený elektronický podpis (ZEP): ZEP sa už v elektronickej komunikácií nepoužíva a bol nahradený KEP. ZEP inak nazvaný aj zaručený elektronický podpis slúžil ako ekvivalent tradičného podpisu na papieri, ktorý by ste inak použili u notára, na matrike alebo pri jednaní s úradníkom na úrade.

Ako urobiť elektronický podpis?

Na portáli www.slovensko.sk je praktický návod, ako môžete urobiť elektronický podpis a ako ho správne používať pri podpisovaní dokumentov, napríklad vo formáte PDF. Presný postup a návod, ako urobiť elektronický podpis nájdete na odkaze tu. Viac informácií o elektronickom podpisovaní získate na portáli www.nfqes.com.

Možnosti elektronickej schránky

Schránka poskytovaná štátom je kvalifikovaná elektronická schránka. Takáto elektronická schránka je bezpečný a súkromný elektronický prostriedok určený na prijímanie, odosielanie a uchovávanie elektronických správ a dokumentov . Ide o online nástroj, ktorý slúži na zjednodušenie, zrýchlenie a zabezpečenie komunikácie.V mnohých krajinách, vrátane SR, je elektronická schránka nástrojom pre komunikáciu s verejnými inštitúciami a úradmi. Každá osoba, firma alebo organizácia má pridelené svoje jedinečné identifikačné údaje pre prístup do svojej elektronickej schránky  .Pre fyzické osoby, ako aj pre malých živnostníkov, povinnosť e-schránky nie je, aj keď sa odporúča. Pre právnické osoby je elektronická schránka povinná. V rámci komunikácie so štátom sa používa kvalifikovaná elektronická schránka.

Elektronická schránka pre konateľov s.r.o

Pre  právnické osoby vzniká povinnosť elektronickej schránky kvôli elektronickej komunikácií s orgánmi verejnej správy. Vzniká  povinnosť v nasledujúcich bodoch, a to:

 • Daňový úrad a jeho portál – komunikácia s daňovým úradom,
 • Sociálna poisťovňa a jej portál – komunikácia so sociálnou poisťovňou
 • Podpisovanie dokumentov –za pomoci elektronického podpisu vďaka eID.

V tomto prípade je možnosť splnomocnenia inej osoby alebo spoločnosti, ktorá vám môže s elektronickou schránkou narábať a spravovať ju. Na portáli slovensko.sk je proces veľmi zdĺhavý a komplikovaný, preto by ste si mali pomocou vlastného eID zriadiť a aj disponovať s elektronickou schránkou.

Elektronická pečať, známa aj ako e-pečať, je digitálny identifikačný nástroj, ktorý overuje autenticitu a pôvod podpisu elektronických dokumentov a správ. Podobne ako elektronický podpis, aj elektronická pečať slúži na zabezpečenie integrity podpisu dokumentov a ich neodvolateľnosť. Hlavný rozdiel medzi elektronickým podpisom a elektronickou pečaťou spočíva v tom, kto ich používa. Elektronický podpis je individuálny a spojený s osobou, ktorá dokument podpisuje, čo umožňuje overenie identity podpisujúcej osoby. Na druhej strane, elektronická pečať je kolektívna a spojená s právnickou osobou, organizáciou alebo inštitúciou. Elektronickú pečať používajú organizácie na oficiálne potvrdzovanie a overovanie dokumentov, čím dávajú dokumentom právny základ a zaručujú zároveň ich integritu a pravosť. Rovnako ako elektronické podpisy, elektronické pečate sú v rámci EÚ upravené nariadením eIDAS, ktoré stanovuje špecifiká pre ich používanie a uznávanie v cezhraničnom kontexte. Tým sa zabezpečuje dôvera a právna platnosť elektronických dokumentov v rámci EÚ.

Čo majú spoločné a aké sú rozdiely medzi elektronickým podpisom, pečaťou a schránkou?

V článku sme si podrobne rozobrali čo znamená pojem elektronický podpis, pečať a schránka. Všetko sú to kryptografické nástroje, ktorými môže disponovať fyzická osoba, živnostník, konateľ spoločnosti, či právnická osoba.

Elektronický podpis  je na úrovni papierového podpisu a smie s ním disponovať fyzická osoba a podnikateľ. Čo  má spoločné s elektronickou pečaťou? Elektronickú pečať pre právnické osoby je nutné si zakúpiť. Niektoré inštitúcie používajú automaticky elektronickú pečať.  Občiansky zákonník pre územie SR nerobí rozdiel medzi dokumentami, ktoré sú opatrené elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou. V očiach občianskeho práva majú ten istý účinok. Podanie dokumentov, ktoré je podpísané pomocou elektronickej pečate je možné v súlade s nariadením eIDAS potvrdiť, že elektronický dokument nebol po pripnutí e-pečate nijak zmenený a modifikovaný a pochádza od osoby, ktorá dokument autorizovala. Pre elektronické pečate jednoznačne platí, že fyzická osoba s ňou disponovať nemôže. Aj pre právnické však platia pravidlá korektného využívania a najmä – byť obozretný. Pečate majú špecifický účel rovnako ako podpisy, preto nie je vhodné ich zamieňať a odporúča sa používať ich presne na účel, na ktorý sú určený.

Dodatočné otázky a odpovede

Dodatočné informácie o elektronickom  pečati a podpise môžete získať na stránke www.nfqes.sk v sekcii Elektronický podpis a Elektronická pečať. Okrem základných informácií sa dozviete o rôznych enterprise  riešeniach, aké sú dodatočné výhody a aké služby vám vieme poskytnúť, ak si neviete rady alebo sa chcete nechať zveriť do rúk špičkovým odborníkom. Okrem toho na portáli môžete nájsť zaujímavé články o informačných technológiách a kybernetickej bezpečnosti. V prípade iných otázok na tomto odkaze nájdete kontaktný formulár, cez ktorý nám môžete dať vedieť a my sa vám ozveme v najkratšom možnom čase.

Autorom článku je

Miroslav Rechtorík